Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 24

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 135

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 468

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 480

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 226

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 480

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 468

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 480
Wachtwoord vergeten - Svs Cartotheek
Wachtwoord vergeten

Een nieuw wachtwoord zal naar het email adres worden verzonden dat bij jouw account hoort

Een nieuw wachtwoord zal naar het email adres worden verzonden dat bij jouw account hoort
Velden met een * zijn verplicht.

Algemene informatie

De Stichting voor Stedebouw beoogt met deze cartotheek het selectieproces te vereenvoudigen voor stedebouwkundige opdrachten met een prijs ónder de Europese Aanbestedingsgrens. Inschrijving in de cartotheek staat open voor iedereen die een stedebouwkundige opdracht wil uitvoeren. De cartotheek biedt de mogelijkheid kandidaten voor een opdracht te selecteren. Daartoe zijn allerlei relevante gegevens opgenomen.


U kunt op basis van kwantitatieve gegevens en/of op basis van kwalitatieve gegevens een keuze maken uit de deelnemers. 
Onder kwantitatieve gegevens verstaan wij bureaugegevens als grootte, plaats, ervaring, samenstelling etc.
Onder kwalitatieve gegevens verstaan wij de ontwerpkwaliteit die in deze cartotheek wordt weergegeven aan de hand van gerealiseerde werken en inspiratiebronnen.

Door op de naam van een deelnemer te klikken verschijnt alle opgenomen informatie.

info2.jpg

info3.jpg

info2.jpgEen opdrachtgever kan op allerlei manieren een selectieproces vormgeven. De Stichting voor Stedebouw adviseert de volgende methodiek in vier stappen.

 1. Maak voor uw opgave een onderscheid tussen een integraal plan en een deelplan/deelstudie.

  
a. Een integraal plan is gericht op uitvoering. Een integraal plan is pas afgerond nadat alle belangen en facetten zijn afgewogen en zijn weergegeven in het plan. Pas gaande de ontwikkeling van een integraal plan zal de plangrens, het programma (na afweging van kosten én opbrengsten), de maatschappelijke/bestuurlijke haalbaarheid en de volgorde/planning duidelijk worden. Hierin (vaste plangrens, programma, kosten en planning) onderscheidt stedenbouw zich van architectuur en landschapsarchitectuur. Een belangrijk vraagstuk bij een integraal plan is hoe vaag en hoe concreet het uiteindelijke plan genoteerd mag en kan worden. Flexibiliteit is gewenst, maar maatschappelijke, politieke en andere belangen noodzaken soms tot harde uitspraken en scherpe notatie in plannen. Welke deze uitgesproken belangen zullen zijn is niet van te voren te voorspellen.

  
b. Voor deelplannen en facetplannen is een concrete vraag te formuleren. Het zijn onderdelen van integrale planvorming.

  
c. Deelstudies en deelonderzoeken zullen ook een concrete vraag hebben. Ze kunnen voorbereidend zijn aan integrale plannen, maar ze kunnen ook een zelfstandige betekenis hebben. 
Deelstudies en deelonderzoeken zijn onderdeel van het ontwerpende onderzoek en hebben een bepaalde invalshoek. Vanuit meerdere invalshoeken kan een bijdrage geleverd worden aan een integraal plan.

 2. Laat een selectiecommissie aan de hand van een aantal criteria een beperkt aantal, bijvoorbeeld drie gegadigden kiezen op basis van de gegevens van deze cartotheek. De cartotheek biedt voldoende relevante bureaugegevens, referentieprojecten en inspiratiebronnen. Geen enkele opgave is dezelfde. Projectspecifieke of projectrelevante informatie kan in een latere fase, het liefst in een gesprek, vernomen worden.


 3. Nodig de geselecteerde kandidaten uit voor een gesprek. Voor de uiteindelijke keuze is de kwaliteit van de opdrachtnemer en "de klik" tussen opdrachtgever en opdrachtnemer belangrijk. Om dat te onderzoeken is een gesprek met de kandidaten over de referentieprojecten en inspiratiebronnen die zij in deze cartotheek presenteren het meest efficiënt en effectief. Door te spreken over de referentieprojecten en inspiratiebronnen zal de visie van de kandidaat en zijn/haar manier van aanpakken duidelijk worden, zonder dat de kandidaten meteen al voorbarige en diepgaande uitspraken hoeven te doen over de concrete opgave (proportioneel). In het gesprek kan de opdrachtgever onderzoeken of de kandidaat de vraag goed begrepen heeft en of de weg naar het antwoord zal passen bij de (project)organisatie.
 4. Vraag voor een duidelijk afgebakende opgave van een deelplan of deelstudie de kandidaat voor, tijdens of na het gesprek een prijs plus een planning van het werk te geven. 
Ga voor een opgave voor een integraal plan, hoe abstract of concreet genoteerd dan ook, uit van een Raamovereenkomst. Per (vervolg)fase kan aan de hand van een prijsopgave een volgend stap gezet worden. Het geheel blijft daardoor beheersbaar in prijs en kosten terwijl continuïteit verzekerd is. Bij aanbesteding van een Raamovereenkomst is van belang of de waarde van de opdracht inclusief de te verwachten vervolgfasen de Europese drempelwaarde overschrijdt.

Om ook een selectieproces bij niet-Europese aanbesteding te laten voldoen aan de beginselen van gelijke behandeling, objectiviteit en transparantie zijn aan deze cartotheek de volgende voorwaarden verbonden.A. De cartotheek staat open voor iedereen die stedebouwkundige opdrachten wil uitvoeren. Het bestaan van deze cartotheek is breed in de vakwereld bekend gemaakt. De gegevens in de cartotheek zijn geleverd volgens een voor iedereen gelijk format.

De inschrijvers kunnen alleen in deze cartotheek zijn opgenomen nadat zij het onderstaande hebben verklaard:B. 
De inschrijver kan bij een eventuele selectie verklaren dat de inschrijver niet een onderneming/persoon is:

 1. die in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord verkeert, dan wel de werkzaamheden gestaakt heeft
 2. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening, surseance van betaling of akkoord aanhangig is gemaakt
 3. die in kracht van gewijsde veroordeeld is voor een delict dat de beroepsmoraliteit in gedrang brengt
 4. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan
 5. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van sociale verzekeringsbijdragen
 6. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan te aanzien van de belastingen en 

 7. die zich niet in ernstige mate schuldig gemaakt heeft aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. 
Tevens verklaart de inschrijver:
  1. 
bij selectie een bewijs van inschrijving in het Handelsregister te kunnen overleggen
  2. bij selectie de op de website vermelde bedrijfsgegevens te kunnen bevestigen met een accountantsverklaring en
  3. bij aanvaarding van een opdracht een bewijs van beroepsaansprakelijkheidsverzekering te kunnen overleggen indien de opdrachtgever dit wenst.
Een ZZP‘er-eenmanszaak verklaart bij selectie een VAR-verklaring te kunnen overleggen.

C. 
De inschrijvers hebben verklaard hun gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

D. 
De gegevens zijn maximaal 12 maanden oud. De inschrijvers dienen elk jaar hun inschrijving te bevestigen. Indien dit niet gedaan is wordt de inschrijving automatisch uit de cartotheek verwijderd.